Strona główna Dokumenty Sprawozdania Administracja O biuletynie Rejestr zmian Kontakt
«cofnij | Administracja - Dyrektor
Dyrektorem Miejskiego Żłobka nr 7 w Zielonej Górze jest mgr Dominika Adamik.
Jej kompetencje i zadania to:
1) Współdziała z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania na zasadach określonych w ustawie.
2) Kieruje żłobkiem, jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników żłobka.
3) Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników.
4) Działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań do kwot określonych w rocznym planie finansowym żłobka po uzyskaniu kontrasygnaty głównego księgowego.
5) Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania pro zdrowotne.
6) Organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz umożliwia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
7) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą placówki.
8) Zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowemu.
9) Realizuje uchwały Zarządu Miasta i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji.
10) Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą żłobka.
11) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie a także organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą żłobka.
12) Administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.
13) Organizuje przeglądy techniczne obiektu oraz prac konserwacyjno-remontowych.
14) Organizuje okresowe inwentaryzacje majątku zakładowego.
15) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
16) Ponosi pełną odpowiedzialność za sprawy BHP w placówce.
17) W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców i rodzicami.
18) Występuje przed sądami polskimi i organami ścigania w zakresie działania żłobka.
19) Ustanawia pełnomocników do prowadzenia egzekucji należności żłobka.

Agencja Reklamowa Zielona Góra PRZEGŁOS