Strona główna Dokumenty Sprawozdania Administracja O biuletynie Rejestr zmian Kontakt
«cofnij | Administracja - Główny księgowy
Głównym księgowym jest Anna Grzesiewicz.
Odpowiada ona za prowadzenie rachunkowości w pełnym zakresie zgodnie z ustawą o rachunkowości budżetowej oraz:
1) Zakładowym planem kont (opracowanym i uaktualnianym na bieżąco zgodnie z w/w ustawą o rachunkowości).
2) Instrukcją obiegu dokumentów (opracowaną i uaktualnianą na bieżąco zgodnie z w/w ustawą o rachunkowości).
3) Instrukcją inwentaryzacji (opracowaną i uaktualnianą na bieżąco zgodnie z w/w ustawą).

Ponadto główny księgowy ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie:
1) Prawidłowo stosuje zasady rachunkowości i rozrachunków.
2) Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi.
3) Dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
4) Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5) Odpowiada za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.
6) Odpowiada za prawidłowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań.
7) Oblicza wynagrodzenia i inne świadczenia za pracę.
8) Sporządza w ustalonym terminie listy płac z wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń wynikających z pracy przysługujących pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika.
9) Dokonuje przewidzianych przez prawo lub na prośbę bądź za zgodą pracownika potrąceń z wynagrodzenia.
10) Oblicza, pobiera i odprowadza podatki oraz terminowo je wpłaca na właściwy rachunek urzędu skarbowego.
11) Sporządza i terminowo przesyła urzędom skarbowym deklaracje (PIT-y) i inne informacje.
12) Dokonuje rocznego obliczenia podatku (na wniosek pracownika).
13) Sporządza i przechowuje dokumenty związane z poborem podatku od osób fizycznych (np. karty wynagrodzeń pracowników, listy płac).
14) Kompletuje i sporządza pełną dokumentację ubezpieczeniową.
15) Dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zatrudnionych pracowników w terminie 7 dni od daty nawiązania stosunku pracy.
16) Wyrejestrowuje pracowników z ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń tj. od daty rozwiązania stosunku pracy.
17) Oblicza, opłaca i rozlicza w ustalonych, ustawowych terminach, składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń społecznych.
18) Ustala prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zasiłek chorobowy, macierzyński, porodowy, wyrównawczy, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne) i je wypłaca (w przypadku gdy zgłoszonych do ubezpieczenia jest ponad 20 pracowników).
19) Ustala prawo do świadczeń z budżetu państwa (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze), wypłaca je i rozlicza.
20) Sporządza na odpowiednich drukach (Rp-7) zarobki pracowników ubiegających się o świadczenia emerytalno-rentowe.
21) Informuje organ rentowy do końca lutego każdego roku kalendarzowego o wysokości osiągniętego przychodu w ubiegłym roku kalendarzowym przez emeryta lub rencistę.

Agencja Reklamowa Zielona Góra PRZEGŁOS