Strona główna Dokumenty Sprawozdania Administracja O biuletynie Rejestr zmian Kontakt
«cofnij | Dokumenty - Nabór

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 7 W ZIELONEJ GÓRZE

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 7 w Zielonej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik ds. obsługi administracyjno-kancelaryjnej

Nazwa i adres jednostki
Żłobek Miejski nr 7 KUBUŚ PUCHATEK
ul. Braniborska 2 A, 65-273 Zielona Góra
Tel. 68 324 71 02

Określenie stanowiska urzędniczego: pracownik ds. obsługi administracyjno-kancelaryjnej
Wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu - 20 godz. tygodniowo
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe i 4-letnie doświadczenie w pracy lub średnie i 5 -letnie doświadczenie w pracy,
- zdolność do czynności prawnych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku, odporność na stres
- preferowane doświadczenie w jednostkach oświatowych,
- nieposzlakowana opinia,
- obsługa komputera ( Excel, Word) - umiejętność prowadzenia dokumentacji w programach komputerowych
- znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw księgowości,
Wymagania dodatkowe:
- umiejętność analitycznego myślenia
- samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole
- terminowość, rzetelność i odpowiedzialność
- komunikatywność i wysoka kultura osobista
- odpowiedzialność za realizację zadań
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownik ds. obsługi administracyjno-kancelaryjnej:
. Wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną,
. Prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją archiwalną składnicy akt
. Prowadzenie kasy Żłobka zgodnie z obowiązującą instrukcją
. Prowadzenie Rady Rodziców zgodnie z obowiązującym regulaminem RR oraz rozliczeń finansowo-księgowych Rady Rodziców
. Nadzór nad kontem RR i składanie półrocznego sprawozdania finansowego z działalności RR
. Protokołowanie spotkań RR
. Dokonywanie rozliczeń z prowadzącymi zajęcia dodatkowe oraz prowadzenie rejestru umów z prowadzącymi
. Nadzór nad stroną internetową Żłobka Miejskiego nr 7 i bieżące dostarczanie informacji dla prowadzącego stronę
. Nadzór nad personelem grup prowadzących kronikę placówki
. Prowadzenie rejestru zarządzeń wydawanych przez Dyrektora żłobka

Warunki pracy i płacy:
Pierwsza umowa na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2009 r.,Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejsku Nr 7 w Zielonej Górze.
Wymagane dokumenty:
- CV
- list motywacyjny
- oświadczenie o niekaralności
- zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku
- dokumenty potwierdzające wymagany poziom wykształcenia (kopie potwierdzone z oryginałem)
- inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
- kopie świadectw pracy
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 03 października 2013r. w godz. 8.00.-14.30 w administracji Żłobka Miejskiego nr 7 w Zielonej Górze w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko prcownik ds.obsługi administracyjno-kancelaryjnej: ". Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczona będzie na stronie internetowej Żłobka Miejskiego nr 7 w Zielonej Górze http://zlobek7bip.serwis.zgora.pl w zakładce "Dokumenty/Nabór"
Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 7 w Zielonej Górze telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych ofert na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Żłobka Miejskiego nr 7 w Zielonej Górze oraz na tablicy informacyjnej żłobka.
Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawa z dnia 22 marca 1990r. pracowników samorządowych (Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218 z późn. zm.).

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 7 w Zielonej Górze
mgr Dominika Adamik

INFORMACJA
o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
secjalista ds.żywienia w wymiarze 0,75 etatu
w Żłobku Miejskim nr 7 w Zielonej Górze

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. żywienia została wybrana Pani Anita Dworak zam. Zielona Góra

Uzasadnienie
W toku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, zakończonego rozmową kwalifikacyjną kandydatka spełniła wszystkie wymagania niezbędne do pełnienia funkcji specjalisty ds. żywienia.

Dominika Adamik

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 7 w Zielonej Górze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 7 W ZIELONEJ GÓRZE

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 7 w Zielonej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - specjalista do spraw żywienia

Nazwa i adres jednostki
Żłobek Miejski nr 7 KUBUŚ PUCHATEK
ul. Braniborska 2 A, 65-273 Zielona Góra
Tel. 68 324 71 02

Określenie stanowiska urzędniczego: Specjalista do spraw żywienia
Wymiar zatrudnienia: 0,75 etatu - 30 godz. tygodniowo
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe i 4-letnie doświadczenie w pracy lub średnie i 5 -letnie doświadczenie w pracy,
- zdolność do czynności prawnych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku, odporność na stres
- preferowane doświadczenie w jednostkach oświatowych,
- nieposzlakowana opinia,
- obsługa komputera ( Excel, Word) - umiejętność prowadzenia dokumentacji w programie GMAG
- znajomość przepisów HACCP
- znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości,
-znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych: w szczególności przygotowywanie dokumentacji przetargowej, formułowania zapytań ofertowych
- wiedza w zakresie wytycznych właściwych dla projektów unijnych
Wymagania dodatkowe:
- umiejętność analitycznego myślenia
- samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole
- terminowość, rzetelność i odpowiedzialność
- komunikatywność i wysoka kultura osobista
- odpowiedzialność za realizację zadań
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku specjalisty ds.żywienia:
. udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie - Prawo zamówień publicznych,
. publikacja ogłoszeń w BZP i na stronie BIP Żłobka Miejskiego nr 7 w Zielonej Górze
. nadzorowanie całokształtu prac związanych z żywieniem,
. nadzór nad przyjmowaniem dostaw artykułów spożywczych,
. nadzór nad personelem kuchni,
. opracowywanie dziennych racji pokarmowych z zachowaniem norm żywieniowych dla dzieci w wieku do lat 3, planowanie i układanie jadłospisów dekadowych,
. planowanie i organizowanie zakupów artykułów spożywczych zgodnie z przetargiem,
. kontrolowanie jakości dostarczanych produktów,
. codzienne wydawanie z magazynu artykułów do sporządzania posiłków w kuchni,
. przestrzeganie i prawidłowe gospodarowanie obowiązującą w placówce stawką żywieniową,
. kontrolowanie jakości oraz terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie,
. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie przed zniszczeniem artykułów spożywczych,
. przestrzeganie dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej zgodnie z procedurami HACCP oraz prowadzenie dokumentacji HACCP
. prowadzenie gospodarki magazynowej w formie elektronicznej w programie GMAG firmy Salbit zgodnie z przyjętą instrukcją,
. bieżące sporządzanie dziennych raportów żywieniowych w formie elektronicznej,
. comiesięczne kontrolowanie stanów magazynowych,
. bieżące kontrolowanie ilości artykułów spożywczych pozostałych do wykorzystania w przyjętym roku budżetowym w ramach przetargu,
. terminowe sporządzanie rozliczeń miesięcznych,
. pozyskiwanie dodatkowych środków w ramach projektów unijnych

Warunki pracy i płacy:
Pierwsza umowa na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2009 r.,Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejsku Nr 7 w Zielonej Górze.
Wymagane dokumenty:
- CV
- list motywacyjny
- oświadczenie o niekaralności
- zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku
- dokumenty potwierdzające wymagany poziom wykształcenia (kopie potwierdzone z oryginałem)
- inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
- kopie świadectw pracy
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 21 września 2013r. w godz. 8.00.-14.30 w administracji Żłobka Miejskiego nr 7 w Zielonej Górze w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko specjalisty do spraw żywienia". Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczona będą na stronie internetowej Żłobka Miejskiego nr 7 w Zielonej Górze http://zlobek7bip.serwis.zgora.pl w zakładce "Dokumenty/Nabór"

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 7 w Zielonej Górze telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych ofert na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Żłobka Miejskiego nr 7 w Zielonej Górze i oraz na tablicy informacyjnej żłobka.
Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawa z dnia 22 marca 1990r. pracowników samorządowych (Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218 z późn. zm.).

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 7 w Zielonej Górze
mgr Dominika Adamik


Agencja Reklamowa Zielona Góra PRZEGŁOS