Strona główna Dokumenty Sprawozdania Administracja O biuletynie Rejestr zmian Kontakt
| Przetarg

Zielona Góra, 2012-12-21

Data publikacji: 2012-12-21

Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Żłobek Miejski nr 7 ul. Braniborska 2a 65-273 Zielona Góra
NIP 973-00-51-428

Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zlobek7bip.serwis.zgora.pl

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Dostawa żywności do Żłobka Miejskiego nr 7 w Zielonej Górze ul. Braniborska 2a z podziałem na zadania - liczba zadań 8
“Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
nie

Termin wykonania zamówienia:
wg ogłoszenia

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
wg ogłoszenia

Informacja na temat wadium:
nie

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. najniższa cena 0

Miejsce i termin składania ofert:
Żłobek Miejski nr 7 ul. Braniborska 2a w Zielonej Górze - gabinet dyrektora - wg ogłoszenia

Termin związanie ofertą:
wg ogłoszenia

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
nie dotyczy

Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu
Do pobrania: SIWZ

Agencja Reklamowa Zielona Góra PRZEGŁOS