Strona główna Dokumenty Sprawozdania Administracja O biuletynie Rejestr zmian Kontakt
«cofnij | Dokumenty - Przetargi

Zielona Góra, 23 stycznia 2013 roku

Zawiadomienie

1.Działając na podstawie art. 92, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, Miasto Zielona Góra - Żłobek Miejski Nr 7, 65-517 Zielona Góra, ul. Braniborska 2a, zwane dalej Zamawiającym, zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1, pkt 1 Pzp, że:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

"Dostawa żywności w 2013 roku do Żłobka Miejskiego nr 7 "Kubuś Puchatek"
w Zielonej Górze przy ul. Braniborskiej 2a"

wybrane zostały oferty jako najkorzystniejsze:

Część nr 2: Dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin

Oferta nr 5 Wykonawcy:
FIRMA HANDLOWA "SOBKOWIAK" S. J.
ul. Wolsztyńska 54
64-212 Siedlec
Hurtownia Mięs i Wędlin
al. Zjednoczenia 102
65-021 Zielona Góra

Uzasadnienie wyboru: przy jedynym kryterium 100 % cena - jedyna złożona oferta - 100 pkt

Część nr 3: Dostawa różnych produktów spożywczych (w tym tłuszcze)

Oferta nr 6 Wykonawcy:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JONEX" Katarzyna Jońska
ul. Elektronowa 2
65-730 Zielona Góra

Uzasadnienie wyboru: przy jedynym kryterium 100 % cena - najtańsza oferta - 100 pkt

Część nr 4: Dostawa owoców, warzyw (w tym ziemniaki)

Oferta nr 4 Wykonawcy:

RYKO s.c. Danuta Koszucka Ryszard Koszucki
ul. Zawiszy Czarnego 1B
65-387 Zielona Góra

Uzasadnienie wyboru: przy jedynym kryterium 100% cena - najtańsza oferta - 100 pkt

Część nr 5: Dostawa pieczywa

Oferta nr 1 Wykonawcy:

"BROTS" LESZEK - PIEKARNIA Leszek Groński
ul. Okulickiego 35
65-001 Zielona Góra

Uzasadnienie wyboru: przy jedynym kryterium 100 % cena - jedyna oferta - 100 punktów

Część nr 6: Dostawa mrożonek warzywno-owocowych

Oferta nr 2 Wykonawcy:

"UNIMA" Sp. z o. o. w Warszawie
HURTOWNIA ART. SPOŻYWCZYCH
ul. Zdrojowa 4
65-142 Zielona Góra
Tel. 68 3286620, fax 68 3286630

Uzasadnienie wyboru: przy jedynym kryterium 100 % cena - najtańsza oferta - 100 pkt

Część nr 7: Dostawa jaj świeżych

Oferta nr 8 Wykonawcy:

FERMA DROBIU Kinga Firlej-Gąsiorowska
ul. Markiewiczowej 11, Niedoradz
67-106 Otyń
Fax: 68 3881204

Uzasadnienie wyboru: przy jedynym kryterium 100 % cena - najtańsza oferta - 100 pkt

Część nr 8: Dostawa ryb i przetworów rybnych

Oferta nr 11 Wykonawcy:

PHU FALA Grzegorz Romanowski
Hurtownia Zielona Góra
ul. Al. Zjednoczenia 102
65-021 Zielona Góra
Tel/ fax 68 4556920
Tel. 68 4556921

Uzasadnienie wyboru: przy jedynym kryterium 100 % cena - najtańsza oferta - 100 pkt

Ponadto swoje oferty złożyli:

Część nr 3: Dostawa różnych produktów spożywczych (w tym tłuszcze)

1.Oferta nr 2 Wykonawcy:

"UNIMA" Sp. z o. o. w Warszawie
HURTOWNIA ART. SPOŻYWCZYCH
ul. Zdrojowa 4
65-142 Zielona Góra
Faks 68 3286630
Tel. 68 3286620

Przy jedynym kryterium 100 % ceny - 90,3 pkt
Część nr 4: Dostawa owoców, warzyw (w tym ziemniaki)

1.Oferta nr 6 Wykonawcy:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JONEX" Katarzyna Jońska
ul. Elektronowa 2
65-730 Zielona Góra

Przy jedynym kryterium 100 % ceny - 90,2 pkt

Część nr 6: Dostawa mrożonek warzywno-owocowych

1.Oferta nr 7 Wykonawcy:

NORDIS CHŁODNIE POLSKIE Sp. z o.o.
ul. Zimna 1A
65-707 Zielona Góra

Przy jedynym kryterium 100 % ceny - 68,52 pkt

2.Oferta nr 10 Wykonawcy:

IceQB Sp. z o. o.
ul. Sowińskiego 2/ 4
65-419 Zielona Góra
Faks 68 4227481
Tel. 68 4227490

Przy jedynym kryterium 100 % ceny - 81,75 pkt

Część nr 7: Dostawa jaj świeżych

1.Oferta nr 2 Wykonawcy:

"UNIMA" Sp. z o. o. w Warszawie
HURTOWNIA ART. SPOŻYWCZYCH
ul. Zdrojowa 4
65-142 Zielona Góra
Faks 68 3286630
Tel. 68 3286620

Przy jedynym kryterium 100 % ceny - 77,36 pkt

2.Oferta nr 6 Wykonawcy:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JONEX" Katarzyna Jońska
ul. Elektronowa 2
65-730 Zielona Góra

Przy jedynym kryterium 100 % ceny - 74,1 pkt

3. Oferta nr 9 Wykonawcy:

FERMA DROBIU Katarzyna i Krzysztof Nowak
ul. Modrzewiowa 2
66-004 Drzonków
Przy jedynym kryterium 100 % ceny - 97,62 pkt

Część nr 8: Dostawa ryb i przetworów rybnych

1.Oferta nr 2 Wykonawcy:

"UNIMA" Sp. z o. o. w Warszawie
HURTOWNIA ART. SPOŻYWCZYCH
ul. Zdrojowa 4
65-142 Zielona Góra
Faks 68 3286630
Tel. 68 3286620

Przy jedynym kryterium 100 % ceny - 98,31 pkt

2.Oferta nr 10 Wykonawcy:

IceQB Sp. z o. o.
ul. Sowińskiego 2/ 4
65-419 Zielona Góra
Faks 68 4227481
Tel. 68 4227490

Przy jedynym kryterium 100 % ceny - 87,49 pkt

2. Działając zgodnie z art. 92 ust.1 Pzp, Zamawiający zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2
Pzp, że w przedmiotowym postępowaniu odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1, pkt 2 Pzp ofertę
nr 3 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "TIP-TOP" Mieczysław Szymczak
ul. Gajowa 20
65-548 Zielona Góra

na:

Część nr 3: Dostawa różnych produktów spożywczych (w tym tłuszcze),
Część nr 4: Dostawa owoców, warzyw (w tym ziemniaki).

Uzasadnienie:

Wykonawca złożył ofertę niezgodną ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zw. dalej
SIWZ, tj. zawierającą zaparafowany wzór umowy, który nie jest wzorem umowy dołączonym przez
Zamawiającego do SIWZ.

3. Działając zgodnie z art. 92 ust.1 Pzp, Zamawiający zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3
Pzp, że w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

4. Jednocześnie informuje się, że na Część nr 1 - Dostawa produktów mleczarskich - nie wpłynęła
żadna oferta.

Zamawiający, ze względu na okoliczność nie złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu, działając
na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 1 Pzp unieważnia postępowanie w zakresie Części nr 1.

5. Działając na podstawie art. 94 ust. 2 Pzp, Zamawiający zawrze umowy z Wykonawcami:

.Części: 2, 5, 6, 7, i 8 przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Pzp, zgodnie z zapisem art. 94, ust. 2, pkt. 1, lit a Pzp i art. 94 ust. 2 pkt. 3, lit a Pzp,
.Części 3 i 4 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem z potwierdzeniem przez Wykonawcę jego czytelności lub drogą elektroniczną (e-mailem), z potwierdzeniem przez Wykonawcę jego otrzymania, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób (listem poleconym z potwierdzeniem przez Wykonawcę jego odbioru).

mgr Dominika Adamik
(Kierownik Zamawiającego)


Agencja Reklamowa Zielona Góra PRZEGŁOS