Administracja

Dyrektor

Dyrektorem Miejskiego Żłobka nr 7 w Zielonej Górze jest mgr Dominika Adamik.
Jej kompetencje i zadania to:


1) Współdziała z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania na zasadach określonych w ustawie.
2) Kieruje żłobkiem, jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników żłobka.
3) Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników.
4) Działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań do kwot określonych w rocznym planie finansowym żłobka po uzyskaniu kontrasygnaty głównego księgowego.
5) Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania pro zdrowotne.
6) Organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz umożliwia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
7) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą placówki.
8) Zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowemu.
9) Realizuje uchwały Zarządu Miasta i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji.
10) Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą żłobka.
11) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie a także organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą żłobka.
12) Administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.
13) Organizuje przeglądy techniczne obiektu oraz prac konserwacyjno-remontowych.
14) Organizuje okresowe inwentaryzacje majątku zakładowego.
15) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
16) Ponosi pełną odpowiedzialność za sprawy BHP w placówce.
17) W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców i rodzicami.
18) Występuje przed sądami polskimi i organami ścigania w zakresie działania żłobka.
19) Ustanawia pełnomocników do prowadzenia egzekucji należności żłobka.

Główny Księgowy

Głównym księgowym jest Anna Grzesiewicz.
Odpowiada ona za prowadzenie rachunkowości w pełnym zakresie zgodnie z ustawą o rachunkowości budżetowej oraz:


1) Zakładowym planem kont (opracowanym i uaktualnianym na bieżąco zgodnie z w/w ustawą o rachunkowości).
2) Instrukcją obiegu dokumentów (opracowaną i uaktualnianą na bieżąco zgodnie z w/w ustawą o rachunkowości).
3) Instrukcją inwentaryzacji (opracowaną i uaktualnianą na bieżąco zgodnie z w/w ustawą).

Ponadto główny księgowy ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie:


1) Prawidłowo stosuje zasady rachunkowości i rozrachunków.
2) Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi.
3) Dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
4) Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5) Odpowiada za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.
6) Odpowiada za prawidłowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań.
7) Oblicza wynagrodzenia i inne świadczenia za pracę.
8) Sporządza w ustalonym terminie listy płac z wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń wynikających z pracy przysługujących pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika.
9) Dokonuje przewidzianych przez prawo lub na prośbę bądź za zgodą pracownika potrąceń z wynagrodzenia.
10) Oblicza, pobiera i odprowadza podatki oraz terminowo je wpłaca na właściwy rachunek urzędu skarbowego.
11) Sporządza i terminowo przesyła urzędom skarbowym deklaracje (PIT-y) i inne informacje.
12) Dokonuje rocznego obliczenia podatku (na wniosek pracownika).
13) Sporządza i przechowuje dokumenty związane z poborem podatku od osób fizycznych (np. karty wynagrodzeń pracowników, listy płac).
14) Kompletuje i sporządza pełną dokumentację ubezpieczeniową.
15) Dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zatrudnionych pracowników w terminie 7 dni od daty nawiązania stosunku pracy.
16) Wyrejestrowuje pracowników z ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń tj. od daty rozwiązania stosunku pracy.
17) Oblicza, opłaca i rozlicza w ustalonych, ustawowych terminach, składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń społecznych.
18) Ustala prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zasiłek chorobowy, macierzyński, porodowy, wyrównawczy, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne) i je wypłaca (w przypadku gdy zgłoszonych do ubezpieczenia jest ponad 20 pracowników).
19) Ustala prawo do świadczeń z budżetu państwa (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze), wypłaca je i rozlicza.
20) Sporządza na odpowiednich drukach (Rp-7) zarobki pracowników ubiegających się o świadczenia emerytalno-rentowe.
21) Informuje organ rentowy do końca lutego każdego roku kalendarzowego o wysokości osiągniętego przychodu w ubiegłym roku kalendarzowym przez emeryta lub rencistę.

Published by: admin

Last updated: